Online

Fatima Sana Shaikh
at JA Manafaru, Maldives

GQ India Shoot - Fatima Sana
Shaikh at JA Manafaru,
Maldives June, 2017